مسابقات نقالی

موضوع نقالی دانش آموزان برگرفته از کتاب‌های درسی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌های ایرانی و همچنین واقعه‌های تاریخی و دینی است.

کارشناس فرهنگی هنری با اعلام این خبر گفت: اجرای این مسابقات با حضور دانش آموزان متوسطه دوره اول و دوم است که به مدت٢٠الی ٣٠ دقیقه به اجرای نقالی می‌پردازند.

وی افزود: این مسابقات برای دانش آموزان متوسطه دوره اول تا مرحله استانی و ویژه دانش آموزان متوسطه دوره‌ی دوم تا مرحله کشوری ادامه دارد که با انتخاب آثار و شیوه اجرا توسط داوران گزینش می‌شوند.

موضوع نقالی دانش آموزان برگرفته از کتاب‌های درسی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌های ایرانی و همچنین واقعه‌های تاریخی و دینی است.

سارا پاک روح ادامه داد: نقالی یک جریان فرهنگی اثرگذار است که از زمان‌های دور در جامعه ایرانی رواج داشته است و تأثیر مثبتی در انتقال فرهنگ شفاهی و ارزش‌های تربیتی به نسل امروز دارد. کارشناس فرهنگی هنری آموزش‌و پرورش خمیر تصریح نمود: موضوع نقالی دانش آموزان برگرفته از کتاب‌های درسی، شاهنامه فردوسی، اسطوره‌های ایرانی و همچنین واقعه‌های تاریخی و دینی است.